Naša Európa – analýza postojov slovenskej verejnosti vo vzťahu k EÚ

Materiál je výstupom projektu „Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v EÚ“, realizovaného s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Jeho ambíciou je kvalitatívne zmapovanie postojov verejnosti vo vzťahu k otázkam budúcnosti EÚ, postavenia Slovenska a vnímania EÚ občanmi SR. Súčasťou projektu je zároveň vypracovanie odporúčaní pre predstaviteľov MZVaEZ SR, ale aj Vlády SR, vo vzťahu k prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti Európy, ako aj poskytnutie námetov pre kalibráciu nutnej strategickej komunikácie so slovenskou verejnosťou. To sa ukazuje ako kľúčové najmä vo svetle upadajúceho pozitívneho sentimentu občanov SR voči EÚ, ktorý bol preukázaný nedávnymi prieskumami verejnej mienky.

Prvá časť dokumentu sumarizuje výsledky celonárodných občianskych konzultácií, ktoré boli v rámci projektu uskutočnené formou fokusových skupín. Jednotlivé zistenia sú zoradené v prirodzenej nadväznosti podľa tematických okruhov, ktorých sa konzultácie dotýkali. Na záver tejto prvej časti uvádzame zároveň prierezové zistenia, ktoré vyplynuli z jednotlivých diskusií.

V druhej časti dokumentu sú výsledky hĺbkových rozhovorov ďalej kategorizované a interpretované formou prehľadnej SWOT analýzy, ktorá popisuje a hodnotí jednotlivé silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a hrozby spojené s vnímaním Európskej Únie, jej budúcnosti a členstva i pôsobenia SR v nej z pohľadu slovenskej verejnosti. Na túto analýzu ďalej nadväzujú odporúčania, rozdelené do kategórií podľa adresáta. Osobitnou prílohou dokumentu je zoznam otázok, ktoré boli respondentom kladené v rámci hĺbkových rozhovorov, ako aj zoznam vybraných autentických citácií účastníkov konzultácií. Ten dokresľuje interpretačnú časť analýzy a zároveň predstavuje originálny sumár odkazov slovenských občanov pre potreby KOBE.

Celý dokument, spracovaný Katarínou Cséfalvayovou nájdete tu:

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút pre Centrálnu Európu