Spolupráca ICE s partnermi

ACRONYM – Advancing Cooperation on Asylum and Migration

1.1.2023 – 31.12.2025   Projekt financovaný v rámci schémy Horizont Európa je zameraný na posilnenie spolupráce medzi ICE, Univerzitou v Liège, a Univerzitou…

Slovenské inovačné centrum pre obranné a bezpečnostné technológie

1.3.2023 – 31.12.2023     Projekt sa zameriava na posúdenie možnosti a formuláciu odporúčaní pre vytvorenie prvého Slovenského inovačného klastra pre…

ACCESS – Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus

15.4.2022 – 31.12.2022     Projekt sa zameriaval na dopady klimatických zmien, spojené s bezpečnosťou a obranou, s cieľom otvoriť…

Budúcnosť protivzdušnej a protiraketovej obrany SR

1.6.2022 – 31.10.2022     Popri iných modernizačných cieľoch sa otázka protivzdušnej a protiraketovej obrany SR stala urgentnou najmä vzhľadom na…

Naša Európa – Celonárodné občianske konzultácie vo vzťahu k členstvu v EÚ

1.9.2021 - 28.2.2022 Projekt bol zameraný na realizáciu celonárodných občianskych konzultácií a kvalitatívne vyhodnotenie postojov občanov SR v súvislosti s…

Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience

1.9.2021 – 31.12.2021     Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie o dezinfomáciách a zároveň odolnosť voči nim, najmä u mladých ľudí. V rámci projektu…

Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov – dezinformačné kampane na sociálnych sieťach

1.7.2021 – 31.12.2021     Hlavným cieľom projektu bolo za pomoci skúseností a expertízy relevantných zahraničných odborníkov identifikovať hlavné prvky…