Odborné sympózium – Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

Bratislava, 14.11.2023

Inštitút pre centrálnu Európu, o.z., zorganizoval odborné sympózium, na ktorom informoval o zámeroch, cieľoch a priebehu výskumného projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”. Projekt bol podporený Ministerstvom obrany a cieľom je poskytnúť komplexnú analýzu vrátane praktických odporúčaní vo forme pracovného manuálu pre vytvorenie prvého špecializovaného sektorového klastra pre obranu a bezpečnosť na Slovensku. Privítali sme zástupcov viacerých ministerstiev, štátnych organizácií, ale aj akademickej sféry a priemyselných subjektov, ktorí boli výbornými hodnotiteľmi zámeru vytvorenia špecializovaného klastra na Slovensku.

Manuál, ktorý zasadzuje potrebu vzniku klastra pre obranu a bezpečnosť do slovenských reálií, v kontexte potreby medzinárodnej spolupráce v rámci EÚ a NATO, obsahuje aj najlepšie skúsenosti z praxe vybraných krajín, prínos takéhoto klastra pre hospodárstvo, zdôvodnenie dôležitosti podpory inovácií aj v oblasti obrany a bezpečnosti, praktické návrhy na realizáciu sektorového klastra na Slovensku ako aj zmapovanie potenciálnych partnerov v rámci Slovenska. Prax ukazuje, že podpora vhodnej infraštruktúry na podporu inovácií, prepojenie (aj už) existujúcich kapacít a zapojenie sa do medzinárodných projektov je nevyhnutnosťou, ale aj možnosťou vhodného využitia už existujúcich výskumných a výrobných kapacít a najvhodnejšou formou verejných investícií, ktoré môžu znásobiť ich prínos. Predpokladom úspešného a efektívneho fungovania inovačného klastra je však primerané zastúpenie a aktívna účasť vybraných výskumných organizácií, priemyselných subjektov a štátnych inštitúcií.

       

       

 

Institute for Central Europe, c.a., organized an expert symposium to inform about the aims, objectives, and progress of the research project “Slovak Innovation Cluster for Defence and Security”. The project was supported by the Ministry of Defence of SR and aims to provide a comprehensive analysis including practical recommendations in the form of a working manual for the creation of the first specialised sectoral cluster for defence and security in Slovakia. We welcomed representatives of several ministries, state organisations, as well as academia and industry, who were excellent evaluators of the intention to create a specialised cluster in Slovakia.

The manual, which places the need for a cluster for defence and security in the Slovak realities, in the context of the need for international cooperation within the EU and NATO, also contains best practices from selected countries, the benefits of such a cluster for the economy, the rationale for the importance of promoting innovation in the field of defence and security, practical suggestions for the implementation of a sectoral cluster in Slovakia, as well as mapping of potential partners within Slovakia. Practice shows that the promotion of appropriate infrastructure to support innovation, the linking of (also already) existing capacities, and involvement in international projects is a necessity, but also a possibility of the appropriate use of already existing research and production capacities and the most appropriate form of public investment that can multiply their benefits. However, a prerequisite for the successful and efficient functioning of an innovation cluster is the adequate representation and active participation of selected research organisations, industrial entities, and public institutions.